Regulamin

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy strony internetowej są zastrzeżone jako materiały autorskie zgodnie z przepisami prawa polskiego i są własnością firmy Krakam. Prawa do kopiowania grafiki, tekstów, kodu źródłowego, czy innych elementów jest dozwolona jedynie przy wydaniu pisemnej zgody przez firmę Krakam. W innych okolicznościach zabronione.

UPRZEJMIE PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

Wszyscy użytkownicy zamawiający produkt przez naszą stronę zgadzają się na jego warunki.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pracownia kamieniarska KRAKAM Wojciech Małajewicz z siedzibą w Wieliczce przy ul. Gdowskiej 8, NIP: 683-194-46-23; REGON: 121518022, tel. 12-278-49-57 ; posiada stronę internetową www.krakam.pl z adresem mailowym: biuro@krakam.pl oraz umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

 2. Ceny towarów przedstawione klientowi są cenami netto produktu bez kosztów transportu.

 3. Zdjęcia przedstawionych produktów na stronie mogą minimalnie różnić się od ich faktycznego wyglądu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail, jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówionych produktów jest podanie przez Zamawiającego adresu dostarczenia przesyłki, numeru telefonu, adresu mail’owego, pełnych danych do faktury oraz wpłaty zadatku na konto firmowe : Alior Bank : 98 2490 0005 0000 4500 7549 6915.

 3. Zaliczka w chwili zamówienia nie podlega zwrotowi.

 4. Zamówienie uważa się za wiążące z chwilą otrzymania zaliczki.

 5. Pozostałą część należności należy wpłacić w ustalonym przez Krakam terminie.

 

GWARANCJA

 1. Kamień naturalny charakteryzuje się nieregularną kolorystyką. Podczas zamówienia, strony ustalają, że kamień ma odpowiadać wybranemu przez klienta według skatalogowanych nazw kamienia, fotografii lub wzornika próbek. Nadmienia się, iż mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do wzorów, a ujawnione w trakcie obróbki kamienia różnorodności barw, struktury czy tekstury są jego naturalnymi cechami, nie podlegającymi reklamacji i nie mogą być podstawą do negocjacji cen czy odmowy przyjęcia towaru.

 2. Dokumentem uprawniającym do złożenia ewentualnej reklamacji jest faktura.

 3. Każdy produkt przed zapakowaniem i wysłaniem do klienta jest rzetelnie sprawdzany pod kątem jakości wykonania. Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, winien niezwłocznie skontaktować się z obsługą Krakam w celu ustalenia procedury dalszego działania.

 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po zamontowaniu produktu u klienta
  w wyniku działań innych podmiotów niż Krakam.

 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń oraz strat wynikających z nieodpowiedniego eksploatowania oraz użytkowania produktów z kamienia naturalnego.

 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy użytkownika, koszty dojazdu do klienta, jak i ekspertyzy biegłego pokrywa klient.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe klienta otrzymane w trakcie składania przez niego zamówienia, bądź w celu otrzymania informacji onowościach, są umieszczane w bazie danych firmy
  i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością handlową. Dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych do ich wglądu, jak również nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym. Klient w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty bądź żądania usunięcia ich
  z bazy danych sklepu.

 2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji zamówienia Strony będą roztrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Krakowie.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.