GWARANCJA

I.WARUNKI GWARANCJI

 1. Wykonawca gwarant udziela gwarancji na wyprodukowane i/lub zamontowane produkty kamienne na okres 24 miesięcy od daty wydania lub zamontowania produktu). Podpis złożony przez Zamawiającego przy odbiorze lub na protokole odbioru bez wniesienia uwag potwierdza jednoznacznie zgodność towaru z umową oraz brak występowania wad jawnych.
 2. Wykonawca zapewnia, że produkty nie posiadają wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania produktu, a w szczególności zasad wymienionych w Instrukcji Użytkowania produktu (do wglądu w siedzibie firmy lub na stronie www.graniteland.pl/instrukcje) oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału.
 3. Gwarancja obejmuje jakość wyrobu produktu i dokładność wykonania elementów ciętych z uwzględnieniem tolerancji do 2 mm odchylenia od zadanego wymiaru.
 4. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy za materiał dostarczony przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że produkt wykonany z materiału powierzonego będzie przygotowany zgodnie ze sztuką kamieniarską.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad produkcyjnych i/lub montażowych, o ile czynności te były wykonywane przez Wykonawcę. W przypadku konglomeratów i spieków kwarcowych gwarancja nie obejmuje wad materiałowych. Na materiał, z którego zostały wyprodukowane elementy kamienne osobnej gwarancji udziela producent materiału, na warunkach przez niego zastrzeżonych. Warunki gwarancji oraz użytkowania materiału dostępne są na stronie internetowej danego producenta.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia zamontowanych elementów kamiennych jeśli te czynności te nie były wykonywane przez Wykonawcę. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wyłącznie z tytułu wad powstałych z przyczyn Wykonawcy.
 7. Jeżeli Zamawiający zaznaczy w umowie szczegółowy sposób montażu, technologie, materiały montażowe Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego.
 8. Wykonawca nie uznaje za wady odstępstw kolorystycznych i rysunku kamienia, które są naturalną cechą materiału lub wynikiem procesu technologicznego.
 9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych oraz czynności przewidzianych w Instrukcji Użytkowania Produktu, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie oraz na własny koszt.
 10. W razie uznania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wadliwej części lub wyrobu, a jeśli wyrobu naprawić się nie da do jego wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny według wyboru Wykonawcy.
 11. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane polubownie lub przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający ma obowiązek dokonac zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@graniteland.pl
 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane takie jak:
  – numer zlecenia i dane kontaktowane (imię i nazwisko oraz numer telefonu)
  – dokładny opis stwierdzonej wady, wraz ze zdjęciami
  – datę stwierdzenia wady
 3. W terminie 30 dni od daty przyjęcia reklamacji serwis reklamacyjny wykona jedną z poniższych czynności:
  – wystąpi o uzupełnienie dokumentów lub ustali termin oględzin
  – uzna zgłoszoną reklamację i uzgodni termin dokonania naprawy wadliwej części lub wyrobu, jej wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny
  – wystosuje pismo oddalające reklamację wraz z uzasadnieniem (w przypadkach niejednoznacznych zostanie ustalony dodatkowy termin oględzin, a decyzja o ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji zostanie wydana niezwłocznie po zgromadzeniu niezbędnych informacji, opinii rzeczoznawców oraz ekspertyz.
 4. Naprawa lub wymiana towaru nastąpi w terminie ustalonym przez Strony indywidualnie, jednak nie później niż 30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji (termin ten może ulec wydłużeniu jeśli wystąpi problem z dostępnością materiału lub warunki pogodowe nie pozwolą na wykonanie montażu).
 5. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi na numer konta podany przez Zamawiającego po uznaniu gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji procedury reklamacyjnej, a w szczególności ustalenia akceptowalnego przez obie strony terminu wizyty przedstawiciela Wykonawcy oraz udziału w oględzinach i odbiorze wykonanej naprawy lub wymiany pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
 7. Koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej, wynikającej z uznanego zgłoszenia reklamacyjnego ponosi Wykonawca.
 8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zamawiający zostanie obciążony kosztami wynikającymi z kosztów realizacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

  III. UTRATA UPRAWNIEŃ I WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

  1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:
   – użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i nie stosowanie się do podanej na stronie instrukcji https://www.graniteland.pl/instrukcje/
   – niewłaściwej konserwacji i czyszczenia produktu np. poprzez użycie niewłaściwych środków do pielęgnacji
   – napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę
   – szkód powstałych podczas zdemontowania i ponownego zamontowania elementów kamiennych
   – zabrudzenia wyrobów mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenia
  2. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:
   – zmiany zachodzące podczas normalnej eksploatacji wyrobu
   – wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze produktu lub które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone przy odbiorze towaru przez Zamawiającego
   – inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych oraz innych okoliczności, które miały miejsce po odbiorze produktu
   – wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę produktu
   – właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu kamienia, gdzie różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad kamienia naturalnego
   – wszelkie oczekiwania Klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu, z wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy
   – uszkodzenia mechaniczne lub wywołane działaniem środków chemicznych
   – zepsucia się lub wadliwego działania urządzeń nieprzeznaczonych do zabudowy, a będących własnością Zamawiającego
   – następstwa naprawy, kiedy Zamawiający podczas wykonywania pierwszej naprawy nie wyraził zgody na inne rozwiązania zmierzające do trwałego usunięcia wady; inne rozwiązanie będzie proponowane w przypadku wystąpienia błędu projektowego, który był powodem powstania wady
   – funkcjonalność lub estetyka wyrobu, jeżeli był on wykonany zgodnie podanymi wymiarami lub z przesłanym projektem wykonawczym, który został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz zgodnie ze standardami przyjętymi przez Wykonawcę (jeżeli w umowie nie dokonano zmiany standardu wykonania, wyklucza się wszelkie oczekiwania dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegającego od przyjętego przez Wykonawcę standardu)