Zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 12 ustawy o VAT usługi, których przedmiotem jest dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja albo przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT.

 

Na tej podstawie Wykonawca może objąć wartość zamówienia 8% VATem, pod warunkiem przesłania do nas wiadomości e-mail na adres kontakt@graniteland.pl o treści:

 

OŚWIADCZENIE

  1. Zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 12 ustawy o VAT oświadczam, że całkowita powierzchnia użytkowa obiektu budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB dział 11 (tj. budynki mieszkalne stałego zamieszkania) mieszącego się pod adresem wskazanym w umowie nr ………… (§ 1 ust. 2)
    nie przekracza :
    a) 300 m2 (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
    b) 150 m2 (w przypadku lokali mieszkalnych).
  2. Zobowiązuję się na każde wezwanie/żadanie Wykonawcy oraz organów podatkowych i skarbowych przedstawić do wglądu lub udostępnić kopię kompletnej dokumentacji techniczno – budowlanej lub innej określającej lub uzasadniającej dane zawarte w niniejszym oświadczeniu.
  3. Ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody Wykonawcy powstałe na skutek wskazania błędnych lub nieprecyzyjnych danych dotyczących świadczonych usług lub urządzeń będących przedmiotem tych usług, jak też wynikające z nieposiadania lub posiadania niekompletnej lub wadliwej dokumentacji techniczno – budowlanej lub innej określającej lub uzasadniającej dane zawarte w niniejszym oświadczeniu.

 

Data i podpis Zamawiającego ………………………………………………………