OGÓLNE WARUNKI UMOWY


§ 1. DEFINICJE

1. Definicje odnoszą się do odpowiednich wyrażeń zastosowanych w treści Ogólnych Warunków Umowy i jej załączników oraz mają następujące znaczenie:
„Zamawiający” – klient lub firma składająca Zamówienie.
„Wykonawca” – GRANITELAND Maciej Małajewicz, Tomasz Chudoment s.c. NIP 683 209 36 01, REGON 366745140 z siedzibą w Wieliczce, ul. Gdowska 2,
w imieniu których występuje wspólnik Maciej Małajewicz
„Strony” – Zamawiający oraz Wykonawca.
„Produkt” – element kamienny, przedmiot umowy, szczegółowo opisany w specyfikacji
„Specyfikacja” – załącznik do umowy, zawierająca numer zlecenia, podstawowe dane Zamawiającego oraz szczegółowe informacje na temat zamawianego produktu: wybrany materiał – nazwa, kolor, grubość, wykończenie, wymiary i ilość zamawianych produktów, wysokość wynagrodzenia
i termin wykonania.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i sprzedaży elementów kamiennych zgodnie ze Specyfikacją i projektem dostarczonym przez Zamawiającego lub pomiarem i projektem wykonanym przez Wykonawcę.

2. Termin realizacji może się wydłużyć, jeśli:
a) wystąpią niezależne od Wykonawcy problemy z dostępnością materiału
b) w trakcie trwania umowy dojdą nowe ustalenia, nieuwzględnione w specyfikacji wstępnej
c) wystąpią inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

3. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości ustalonej w specyfikacji, podzielonej na dwie płatności:
zaliczkę i płatność końcową.
b) odbioru wykonanych produktów w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji

4. W przypadku rezygnacji z umowy, Zamawiający pokrywa w całości koszty poniesione przez Wykonawcę. Brak odbioru gotowego produktu w terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z umowy.

5. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiającemu zostaje zwrócona zaliczka.

6. Terminy określone w niniejszej umowie mogą ulec zmianie na podstawie art. 475 § 1 Kodeksu Cywilnego .

7. Dodatkowe prace nieuwzględnione w umowie, które powstały w trakcie wykonywanej usługi, będą rozliczane oddzielnie po wcześniejszym ustaleniu warunków przez Strony.

8. Produkt do końcowego rozliczenia pozostaje własnością Wykonawcy.

9. Elementy wydawane są do odbioru / transportu , po opłaceniu całości wykonanej usługi.

§ 3 GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane produkty na okres 24 miesięcy od daty odbioru. Gwarancja obejmuje jakość wyrobu produktu, zgodność ze Specyfikacją i dokładność wykonania elementów ciętych z uwzględnieniem tolerancji do 2% odchylenia od zadanego wymiaru. Zamawiający odbierając produkt bez wniesienia uwag, potwierdza jednoznacznie zgodność towaru z umową oraz brak występowania wad jawnych.

2. Wykonawca zapewnia, że produkty nie posiadają wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania produktu, a w szczególności zasad wymienionych w Instrukcji Użytkowania Produktu (do wglądu w siedzibie Wykonawcy lub na stronie www.graniteland.pl/instrukcje  ) oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

3. Wykonawca zastrzega, że prezentowane płyty, próbki i zdjęcia materiałów należy traktować poglądowo i w przedmiocie umowy mogą wystąpić delikatne różnice, które nie podlegają reklamacji i nie stanowią podstawy zmiany ceny czy odmowy odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca podkreśla, że kamień naturalny charakteryzuje się niepowtarzalnością, różnorodnością barw, struktur i tekstur, a występujące przerosty, niewielkie dziurki, szczeliny i delikatne pęknięcia są jego naturalnymi cechami, które nie mogą być traktowane jako wada produktu.

5. Wykonawca zastrzega, że każdy kamień naturalny wymaga systematycznej impregnacji odpowiednimi środkami. Czynność ta podwyższa odporność materiału na plamy i przebarwienia, ale nie gwarantuje całkowitego zabezpieczenia.

6. W przypadku konglomeratów i spieków kwarcowych gwarancja nie obejmuje wad materiałowych. Takiej gwarancji udziela producent materiału, na warunkach przez niego zastrzeżonych. Warunki gwarancji oraz użytkowania materiału dostępne są na stronie internetowej danego producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy za materiał dostarczony przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że produkt wykonany z materiału powierzonego będzie przygotowany zgodnie ze sztuką kamieniarską.

8. Szczegółowe Warunku Gwarancji dostępne są do wglądu w siedzibie Wykonawcy lub na stronie www.graniteland.pl/gwarancja

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę, aby wzajemne ustalenia związane z wykonaniem niniejszej umowy były dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej, którym posługiwać będzie się wykonawca: kontakt@graniteland.pl

2. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi świadczone przez Wykonawcę, z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jedn. – Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm. ).

3. Firma GRANITELAND zastrzega sobie prawo do publikowania informacji oraz zdjęć wykonanych produktów na swojej stronie internetowej, na portalach społecznościowych oraz różnego rodzaju materiałach reklamowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd siedziby Wykonawcy.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dniu 25 maja 2018 roku nasza firma dokłada wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez naszą firmę: https://www.graniteland.pl/rodo/